Regulamin korzystania z systemu rezerwacji internetowej

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu moj-bus.pl i odnosi się do stosunków pomiędzy Użytkownikiem a Przewoźnikiem VikiBus i Operatorem Serwisu

§ 1

Zakres

 1. Regulamin określa warunki i zasady zakupu biletów autobusowych za pośrednictwem internetowego systemu sprzedaży biletów, w tym również warunki dokonywania płatności za bilety za pomocą kart kredytowych i przelewów elektronicznych.
 2. Operatorem Serwisu jest firma: Grzegorz Nakonieczny EdisonTeam, NIP 687-145-80-18, REGON 060385884, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Lublin pod numerem: 92395, z siedzibą w Lipniak 32c, 20-050 Lublin. Operator serwisu świadczy na zlecenie VIKI W.Domański T.Porębny sp. jawna, ul. Nowa 11, 21-070 Cyców, NIP: 713-27-89-146 (dalej Przewoźnik) usługi pośrednictwa w zakresie sprzedaży biletów na przewóz osób.
 3. Regulamin niniejszy stanowi porozumienie pomiędzy Operatorem Serwisu, a Użytkownikami serwisu internetowego, w którym określone zostały zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z serwisu, zobowiązujące Użytkowników do ich przestrzegania. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, w chwili podjęcia czynności zmierzających do korzystania z serwisu, do przestrzegania niniejszego regulaminu.

§ 2

Definicje:

 1. Użytkownik - osoba korzystająca z serwisu w celu zakupu biletu w imieniu własnym i na swoją rzecz lub na rzecz innej osoby.
 2. Pasażer - osoba uprawniona do podróży na podstawie biletu elektronicznego, do której odnoszą się prawa i obowiązki wynikające z zakupu biletu.
 3. Przewoźnik - wybrana przez Użytkownika firma realizująca wybrane połączenia autobusowe: VIKI W.Domański T.Porębny sp. jawna, ul. Nowa 11, 21-070 Cyców, NIP: 713-27-89-146.
 4. Bilet - bilet elektroniczny z unikatowym numerem, będący wygenerowanym z serwisu dokumentem upoważniającym do odbycia podróży przez Pasażera, który stanowi dowód zawarcia umowy na przewóz między Pasażerem a Przewoźnikiem. Wydruk biletu nie jest konieczy, jeśli użytkownik podczas zakupu biletu zaznaczył opcję wykupu biletu SMS i pasażer może bilet SMS okazać kierowcy.
 5. Regulamin korzystania z internetowego serwisu sprzedaży biletów - niniejszy regulamin, zwany w dalszej treści Regulaminem, którego uprzednia akceptacja wymagana jest w celu dokonania zakupu biletu przez Internet.
 6. Regulamin Przewozów Przewoźnika - regulamin obowiązujący u danego Przewoźnika realizującego konkretny przewóz, na podstawie nabytego za pośrednictwem niniejszego serwisu biletu. Regulamin Przewozów Przewoźnika zawiera m.in. warunki przewozu osób i ich rzeczy określane przez Przewoźnika, dotyczące praw i obowiązków Pasażera oraz Przewoźnika, w szczególności: ważności biletu, możliwości dokonywania zmian terminu przewozu, rezygnacji z przewozu, warunków przewozu bagażu.

§ 3

Zakup biletu przez internetowy system sprzedaży - zasady i warunki

 1. Użytkownik wyraża zgodę na przesłanie e-mailem potwierdzenia zakupu biletu i linku do zarządzania biletem (wyświetlenie, wydruk, zwrot).
 2. Użytkownik dokonuje wyboru trasy przewozu, terminu przewozu, Przewoźnika oraz odpowiedniej taryfy cenowej.
 3. Warunkiem pomyślnie przeprowadzonej transakcji zakupu biletu jest podanie danych wymaganych przez system, dokonanie zapłaty za bilet oraz uprzednia - przed dokonaniem zakupu - akceptacja Regulaminu Przewozów Przewoźnika oraz niniejszego Regulaminu.
 4. Warunkiem dokonania zakupu biletu jest dostępność miejsc na dany przewóz w momencie zapłaty za bilet. Szczegółowe instrukcje dotyczące procedury zakupu oraz informacje w przedmiocie dostępności miejsc pojawiać się będą w trakcie dokonywania zakupu w formie komunikatów.
 5. Użytkownik może wybrać różne formy płatności za zamówione bilety (płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny) poprzez systemy płatności:

  1. Przelewy24 obsługiwany przez PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu,
  2. IMoje obsługiwany przez ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach,
  3. TPay obsługiwany przez Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu,

 6. Po naciśnięciu przycisku „kup bilet" Użytkownik za pośrednictwem stron transakcyjnych dokonuje płatności za bilet poprzez wybrany przez siebie serwis Przelewy24, iMoje, TPay.
 7. Od momentu otrzymania z systemu komunikatu o dostępności miejsca na dany przewóz Użytkownik ma 20 minut na skuteczne przeprowadzenie operacji zapłaty za bilet w wybrany przez siebie sposób. Po przekroczeniu tego czasu blokada wybranego miejsca na dany przewóz zostaje automatycznie usunięta - wskutek czego nie ma możliwości zakupienia biletu w danej sesji. By zakupić bilet należy w tym przypadku powtórzyć całą procedurę wyszukiwania i płatności od początku.
 8. Za ewentualne skutki niedokonania zakupu, z przyczyn, o których mowa powyżej Operetor Serwisu, ani jakikolwiek inny podmiot nie ponoszą odpowiedzialności.
 9. Aby dokonać płatności za wybraną podróż należy posiadać odpowiednią kartę płatniczą lub konto z dostępem internetowym w odpowiednim banku oraz zabezpieczyć odpowiednią kwotę na obciążenie karty lub rachunku bankowego za zakupiony bilet.
 10. Zakup biletu nie zostanie dokonany w przypadku braku możliwości zablokowania odpowiedniej kwoty na karcie płatniczej lub braku wystarczających środków na koncie.
 11. Płatności dokonywane są przez system Przelewy24, iMoje, TPay, które zapewniają bezpieczne realizowanie transakcji.
 12. Przesłany do pasażera elektroniczny bilet jest dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy przewozu oraz upoważniającym do odbycia podróży.
 13. Prawidłowo wygenerowany bilet winien zawierać: nazwę Przewoźnika z danymi teleadresowymi, unikatowy numer biletu, trasę i termin przewozu, imię i nazwisko pasażera, liczbę miejsc (osób uprawnionych do podróży) oraz jego wartość podaną w PLN.
 14. Bilet jest ważny na określony w nim dzień i godzinę.
 15. Do przejazdu uprawniona jest osoba posiadająca ważny bilet.
 16. W przypadku gdy bilet jest zakupiony dla kilku osób, osoba, której nazwisko widnieje na bilecie wskazuje pozostałych pasażerów uprawnionych do przejazdu (zgodnie z liczbą wykupionych miejsc).
 17. W przypadku zakupu biletu ulgowego, gdy pasażer nie potrafi udokumentować prawa do podróży na podstawie takiego biletu, przejazd będzie możliwy po dopłaceniu kierowcy przed rozpoczęciem podróży różnicy między biletem normalnym a ulgowym.
 18. Nabywca biletu dokonujący zakupu uzyska potwierdzenie opłaty i link do zarządzania biletem (wyświetlanie, drukowanie, zwrot). Czas otrzymania potwierdzenia uzależniony jest od kanału płatności, czyli np. od banku w którym nabywca biletów ma konto lub w zależności od posiadanej karty kredytowej.

§ 4

Zmiany, zwroty i operacje dodatkowe dotyczące zakupionych biletów

 1. Istnieje możliwość zwrotu biletów (odstąpienia od umowy) nabytych poprzez internetowy serwis sprzedaży biletów.
 2. Warunkiem możliwości zwrotu biletu jest zgodność tej operacji z Regulaminem Przewozów Przewoźnika, z którym została zawarta Umowa w trakcie zakupu biletu, a zwrot następuje, w sposób zgodny z tym Regulaminem oraz z niniejszym regulaminem.
 3. Odstąpienie od umowy przewozu jest możliwe do określanego przez Przewoźnika momentu zamknięcia listy rezerwacyjnej na dany kurs, czyli przy zgłoszeniu faktu odstąpienia od umowy najpóźniej na 12 godzin przed planowanym odjazdem.
 4. Chęć zwrotu (odstąpienia od umowy) Użytkownik wyraża poprzez przycisk zwrotu biletu zawarty w panelu zarządzania biletem. Link do panelu zarządzania przesłany zostaje w mailu potwierdzającym zakup biletu.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy przewozu Przewoźnik zastrzega możliwość potrącenia części należności (odstępnego) w wysokości 20%. Potrącenia nie stosuje się, jeżeli Użytkownik odstępuje od Umowy przewozu z przyczyn występujących po stronie Przewoźnika lub Operatora Serwisu.
 6. W przypadku zwrotu według zasad opisanych powyżej należność za zwrot z potrąceniem odstępnego odbędzie się tym samym kanałem którym klient dokonał zakupu biletów (bank lub karta kredytowa) w terminie nie dłuzszym niż 10 dni roboczych.
 7. W przypadku odrębnych postanowień w zakresie zmiany lub zwrotu Biletu przez Przewoźnika w Regulaminie Przewozów Przewoźnika, w tym zakresie obowiązuje regulamin Przewoźnika, Operator Serwisu nie odpowiada za treść Regulaminu Przewozów Przewoźnika.
 8. W przypadku dodatkowych pytań związanych ze zwrotami biletu należy skonatktować się z przewoźnikiem. Dane kontaktowe zjadują się na bilecie.

§ 5

Prawa i obowiązki Stron

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze stron transakcyjnych zgodnie z jego przeznaczeniem, obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.
 2. Wykorzystywanie serwisu do składania przez Użytkownika nieprawdziwych oświadczeń lub wprowadzanie nieprawdziwych danych jest niedozwolone.
 3. Zabronione jest posługiwanie się cudzymi środkami płatniczymi przy dokonywaniu płatności, jak również wykorzystywanie jakichkolwiek danych i informacji podlegających ochronie prawnej na zasadach określonych w stosownych przepisach.
 4. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do przekazywania właściwym organom administracji państwowej informacji uzyskanych przy sprzedaży biletów w przypadku powzięcia podejrzenia, iż zaistniały okoliczności świadczące o wykorzystywaniu serwisu do działań o charakterze przestępczym (np. hacking i inne oszustwa)
 5. Operator Serwisu ma prawo odstąpić od Umowy w przypadku, gdy Użytkownik nie dostosuje się do postanowień niniejszego Regulaminu lub Regulaminiu Przewozów Przewoźnika, a w szczególności w przypadku podania nieprawdziwych lub nieprawidłowych danych niezbędnych do zakupu biletu lub danych dotyczących płatności za pomocą Przelewy24, iMoje, TPay.

§ 6

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych, udostępnionych przez Użytkownika jest Operator Serwisu.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się przy zachowaniu postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej RODO oraz o przepisy powiązane.
 3. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki Użytkownik wyraził zgodę. W przypadku, gdy Użytkownik nie poda niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazi zgody na ich przetwarzanie, zrealizowanie usługi nie będzie możliwe.
 4. Administrator zapewnia bezpieczeństwo przekazanych danych oraz realizację uprawnień Użytkownika, wynikających z rozporządzenia RODO. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub żądania ich całkowitego usunięcia (o ile nie jest to sprzeczne z przepisami prawa) lub ograniczenia prawa przetwarzania swoich danych osobowych w każdym czasie. W tym celu neleży wysłać zgłoszenie na adres e-mailowy: info@moj-bus.pl z określeniem żądania wprowadzenia zmian lub usunięcia danych z ewidencji. Użytkownicy zarejestrowani w serwisie po zalogowaniu skorzystać z funkcji usuwającej konto z systemu lub zgłosić takie żądanie mailowo na podany adres.
 5. Użytkownik ma prawo otrzymać dane go dotyczące w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Ma również prawo przesłać te dane innemu administratorowi, bez przeszkód ze strony Administratora (art. 20 ust. 1).
 6. Administrator może odmówić usunięcia danych Użytkownika wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy.
 7. Dla zrealizowania usługi przewozu konieczne jest podanie następujących danych:
  • nazwisko i imię,
  • adres e-mail,
  • numer telefonu kontaktowego,
 8. Użytkownik rozumie i akceptuje fakt, że jego dane osobowe przekazywane będą Przelewy24, iMoje, TPay w zakresie niezbędnym do realizowania rozliczeń za pośrednictwem serwisu oraz do Przewoźnika na linie którego Użytkownik zakupił bilet, a wprzypadku wykupienia dodatkowej usługi "Bilet SMS" również do serwisu SMSAPI.pl, którego operatorem jest LINK Mobility Poland Sp. z o.o z siedzibą w Gliwicach
 9. Serwis internetowy moj-bus.pl przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

  1. realizacji usługi pośrednictwa w sprzedaży biletów autokarowych opisanej w REGULAMINIE.
  2. przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) lub do PayPro SA ("Przelewy24") lub Krajowy Integrator Płatności S.A. (TPay) w związku z:
   1. świadczeniem przez Bank oraz Przelewy24 na rzecz serwisu moj-bus.pl usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
   2. obsługą i rozliczaniem przez Bank i Przelewy24 płatności dokonywanych przez klientów serwisu moj-bus.pl przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
   3. w celu weryfikacji przez Bank lub Przelewy24 lub TPay należytego wykonania umów zawartych z serwisem moj-bus.pl, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

  3. Podanie przez Użytkownika nieprawidłowych danych kontaktowych tj. telefonu i e-maila, powodujące brak możliwości skontaktowania się z Pasażerem lub Użytkownikiem serwisu, może skutkować wycofaniem transakcji z potrąceniem kosztów manipulacyjnych.

§ 7

Reklamacje i odpowiedzialność prawna

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące realizacji zakupu biletu przez internetowy serwis sprzedaży są przyjmowane w formie pisemnej na adres mailowy Przewoźnika: biuro.RadomViki@gmail.com lub na adres operatora serwisu internetowego: info@moj-bus.pl. W składanej reklamacji winny się znaleźć wszystkie niezbędne informacje dotyczące transakcji lub biletu, w szczególności numer transakcji i/lub numer biletu.
 2. W przypadku uzasadnionej Reklamacji należność za zwrot biletów nabytych za pomocą internetowego serwisu sprzedaży odbędzie się tym samym kanałem płatności, którym klient dokonał zakupu biletów.
 3. Akceptacja niniejszego Regulaminu stanowić będzie jednocześnie oświadczenie, że Użytkownik zapoznał się z treścią Regulaminu oraz Regulaminu Przewozów Przewoźnika, Polityką Prywatności dostępną poniżej. Brak akceptacji warunków Regulaminu uniemożliwia zakup biletu poprzez system.

§ 8

Faktury VAT

 1. Bilet nie jest fakturą VAT.
 2. Podczas zakupu biletu, możliwe są dwie sytuacje dotyczące wystawiania faktur VAT:

  1. Przewoźnik powierzył Operatorowi Serwisu Internetowego wystawianie faktur VAT w imieniu Przewoźnika. Wówczas Użytkownik zaznacza opcję "Chcę fakturę VAT". Dane niezbędne do wystawienia faktury VAT pobierane są automatycznie z formularza wypełnionego przez Użytkownika w momencie zakupu biletu. Link do wydrukowania faktury Użytkownik otrzyma mailem w czasie nie dłuższym niż 3 godziny od zakupu biletu.
  2. Przewoźnik samodzielnie wystawia faktury VAT do biletu na pisemną prośbę Użytkownika skierowną mailowo. Wówczas użytkownik podczas zakupu biletu w odpowiednim polu wpisuje NIP. NIP będzie widoczny na bilecie i tylko do takiego biletu z widocznym NIP przewoźnik może wystawić fakturę. Prośbę o fakturę, wraz z załączonym biletem oraz danymi do faktury należy wysłać na adres mailowy przewoźnika: biuro.RadomViki@gmail.com

 3. Jeśli podczas zakupu biletu nie ma w formularzu, który wypełnia Użytkownik możliwości zażądania faktury VAT, wówczas Użytkownik może zażądać wystawienia faktury drogą mailową na adres biuro.RadomViki@gmail.com, podając dane do wystawienia faktury oraz numer biletu.
 4. Faktury VAT przesyłane są za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email podany przez Użytkownika przy zakupie Biletu. Zgodnie z rozdziałem 3 paragrafem 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur VAT, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Z 2011 r. Nr 68 poz. 360, z 2012 r. Poz. 1428) wystawiona faktura VAT jest ważna bez podpisów odbiorcy oraz wystawiającego. Akceptacja REGULAMINU lub dokonanie płatności oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na otrzymanie faktury VAT w formie elektronicznej zgodnie z art. 2 pkt 32 w zw. z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.


  Regulamin przewozów

  REGULAMIN PRZEWOZÓW obowiązujący w Prywatnej Komunikacji ''VIKI''Sp.j.wprowadzony zgodnie z art.4 ustawy z dnia 15 listopada 1984r.Prawo przewozowe/t.:Dz.U. Z 2000 r. Nr 50, poz.601 z późn.zm/-przewozów pasażerów przez ''VIKI''Sp.j.odbywa się zgodnie z następującymi warunkami: pełny tekst dostępny w siedzibie spółki.

  I.WARUNKI OGÓLNE

  1. Pasażer zawiera umowę przewozu poprzez nabycie biletu.
  2. Wsiadanie i wysiadanie z autobusu jest dozwolone wyłącznie w miejscach określonych w rozkładzie jazdy.
  3. Wszelkie reklamacje i uwagi należy kierować na adres '' VIKI'' Sp.j.21-070 Cyców ul. Nowa 11.
  4. W sytuacjach nagłych lub nieuwzględnionych w niniejszym regulaminie pasażerowie mogą kontaktować się z właścicielem pod nr tel.512-275-121.Cały tekst regulaminu dostępny w siedzibie Spółki.

  II.BILETY

  1. Pasażer powinien sprawdzić prawidłowość wystawionego biletu.
  2. Pasażer może zarezerwować bilet za pośrednictwem rezerwacji telefonicznej i ma obowiązek zgłosić się do kierowcy na 10 min przed odjazdem inaczej rezerwacja wygasa.Przekazywanie biletu innym pasażerom jest zabronione
  3. Pasażer ma możliwość zakupu biletu on-line za pośrednictwem strony internetowej www.Vikibus.pl
  4. Pasażerowie winni zachować bilet do kontroli. Kontroli biletów oraz dokumentów uprawniających do przejazdów ulgowych dokonują kierowca oraz osoby uprawnione posiadajace identyfikator. W przypadku braku biletu pasażer zobowiązany jest pod rygorem usunięcia z pojazdu do nabycia biletu do miejsca docelowego jak również zostaje nałożona na niego opłata dodatkowa w kwocie: a. 200 zł – za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu b. 160 zł – za przejazd bez odpowiedniego bądź ważnego dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego.

  III. ZWROT NALEŻNOŚCI ZA BILETY.

  1. W przypadku przedwczesnego odjazdu autobusu, odstąpienia przez podróżngo od umowy z powodu awarii autobusu, odwołania przejazdu lub braku wolnych miejsc , a także innych przyczyn uniemożliwiających wykonanie zaciągniętych przez '' VIKI'' zobowiązań wobec pasażera, pasażer posiadający ważny bilet otrzyma pełen zwrot należności za zakupiony bilet.

  IV.BAGAŻ

  1. Bagaż oddany do luku bagażowego powinien być zapakowany w taki sposób, aby nie uległ w czasie przewozu uszkodzeniu lub zniszczeniu.
  2. Na pokład autobusu można wziąć jedynie bagaż podręczny.''VIKI''Sp.j. Zastrzega sobie prawo do odmowy przewozu bagażu o dużych rozmiarach. Zabroniony jest przewóz rzeczy niebezpiecznych i prawnie zabronionych .
  3. Rzeczy szczególnie cenne winny być przewożone wyłącznie jako bagaż podręczny.
  4. ''VIKI'' Sp.j. ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie za bagaż, na który pasażer przedstawi kwit bagażowy.
  5. Przedmioty pozostawione w autobusie po zakończeniu podróży nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością przewoźnika.

  V.OBOWIĄZKI ''VIKI''Sp. j.

  1. Jeżeli przewoźnik z przyczyny niezależnej nie jest w stanie dowieźć pasażera do miejsca przeznaczenia własnymi autobusami, zapewnia przewóz zastępczy . '' VIKI''Sp. j. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z przyczyn niezależnych od przewoźnika .

  VI.NARUSZENIE PORZĄDKU

  1. Zabronione jest palenie tytoniu, picie alkoholu w autobusach oraz przebywanie w nich osób znajdujących się pod wpływem alkoholu . Zabrania się wyrzucania z autobusów jakichkolwiek przedmiotów.
  2. Pasażerowie odpowiadają za szkody wyrządzone ''VIKI''Sp. j. i innym pasażerom . W razie wykrycia uszkodzenia bądź widocznego zanieczyszczenia autobusu pasażer zobowiązany jesr do zapłaty na rzecz przewoźnika kary umownej w wysykości 200 zł.

  VII.ULGI HANDLOWE W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ

  1. ''VIKI'' Sp. j. obok ulg przewidzianych w odpowiednich przepisach , udziela w komunikacji krajowej ulgi handlowej w wysokości 23%, cenny biletu brutto dla następujących pasażerów: a. młodzież ucząca się do 26 roku życia - na podstwie ważnej legitymacji szkolnej. b.studenci – na podstawie ważnej legitymacji studenckiej . c.seniorzy powyżej 60 roku życia – na podstawie dowolnego dokumentu stwierdzającego wiek.
  2. Prawo do uzyskania ulgi wskazanej w pkt 1. należy udokumentować kierowcy przy wsiadaniu do autobusu.

  POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU moj-bus.pl

  Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług naszego serwisu. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi.

  W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) serwis internetowy moj-bus.pl (zwany dalej także: „Sklepem internetowym”) przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

  1. Administratorem danych osobowych w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników serwisu moj-bus.pl jest Grzegorz Nakonieczny EdisonTeam, Lipniak 32c, 20-050 Lublin, e-mail: info@moj-bus.pl Firma wpisana jest do Centralnej Ewidencji Działaności Gospodarcej CEIDG pod numerami NIP: 687-145-80-18, REGON: 060385884

  2. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki Użytkownik wyraził zgodę. W przypadku, gdy Użytkownik nie poda niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazi zgody na ich przetwarzanie, zrealizowanie zamówienia może być niemożliwe.

  3. Sklep internetowy (moj-bus.pl) przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

   1. realizacji usługi pośrednictwa w sprzedaży biletów autokarowych opisanej w REGULAMINIE.
   2. przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. (dalej „Bank” lub "iMoje") lub do PayPro Spółka Akcyjna (dalej "Przelewy24") lub do Krajowy Integrator Płatności S.A. (dalej "TPay") w związku z:
    1. świadczeniem przez Bank, Przelewy24 i TPay na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
    2. obsługą i rozliczaniem przez Bank, Przelewy24 lub TPay płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
    3. w celu weryfikacji przez Bank, Przelewy24 lub TPay należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
   3. przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za usługę przewozu przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania umów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

  4. Administrator zapewnia bezpieczeństwo przekazanych danych oraz realizację uprawnień Użytkowników, wynikających z rozporządzenia RODO. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub żądania ich całkowitego usunięcia (o ile nie jest to sprzeczne z przepisami prawa) lub ograniczenia prawa przetwarzania swoich danych osobowych - w tym celu proszę wysłać zgłoszenie na podany adres e-mail: info@moj-bus.pl z określeniem żądania wprowadzenia zmian lub usunięcia danych z ewidencji. ADMINISTRATOR może odmówić usunięcia danych Użytkownika wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec ADMINISTRATORA.

  5. Zapewniamy, że nasza firma przestrzega polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten systematycznie był coraz wyższy.

  6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

   1. Krajowy Integrator Płatności S.A.
   2. PayPro Spółka Akcyjna
   3. ING Bank Śląski S.A.
   4. Twisto Polska sp. z o.o.

  7. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy z Przewoźnikiem za pośrednictwem Sklepu internetowego, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych moze być brak możliwości zawarcia umowy z Przewoźnikiem.

   W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży usługi transportu nabywanej w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.

   W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku lub do Przelewy24 lub do TPay w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank lub DotPay na rzecz Sklepu internetowego.

   W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku lub lub do Przelewy24 lub do TPay w celu weryfikacji przez Bank lub DotPay należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

   W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabytą przez Panią/Pana usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

  8. Okres przechowywania danych przez Administratora serwisu moj-bus.pl wynosi 8 lat.

  9. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) jeżeli ma zastrzeżenia do przetwarzania jego danych osobowych przez ADMINISTRATORA.

  Polityka dotycząca wykorzystania cookies

  Niniejsza Polityka określa zasady tworzenia, przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies w celu zrealizowania drogą elektroniczną usług żądanych przez Użytkownika.

  I. Postanowienia ogólne

  1. Administrator w celu świadczenia usług drogą elektroniczną tworzy i przechowuje tymczasowe pliki i uzyskuje dostęp do wybranych informacji w urządzeniach Użytkownika.
  2. Cookies - oznacza dane binarne, najczęściej niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach Użytkownika, które są wykorzystywane w językach programowania do sprawniejszej komunikacji serwisu internetowego i użytkownika.
  3. Pliki Cookies tworzone na urządzeniach użytkownika mogą pochodzić zarówno z systemu Administratora (t.zw. Cookies własne) jak i też z zewnętrznych programów nadzorujących komunikację w internecie (t.zw. Cookies zewnętrzne np. pochodzące z serwisów Google i innych).
  4. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

  II. Cele stosowania cookies

  1. Ciasteczka i podobne technologie używane są w witrynach internetowych w celu zapewnienia poprawnej transmisji danych pomiędzy połączonymi komputerami. Mają one bardzo szerokie zastosowanie , pomagają dostosować zawartość strony ustawień w komputerze odbiorcy, zapamiętują preferowany wygląd strony, np. ustawiony rozmiar czcionki, zapewniają wykonanie przez użytkownika kilku etapowych czynności (np. dodania artykułu, dokonania zakupu w sklepie internetowym). Ciasteczka mogą też być wykorzystywane do dopasowania wyświetlanych reklam do zainteresowań odwiedzających witryny. Można powiedzieć, że technologia „ciasteczek” jest niezbędna do prawidłowego wyświetlania stron interaktywnych.
  2. Oprócz ciasteczek wysyłanych ze strony z która się łączymy, pliki cookies mogą być wysyłane także z serwerów stron, do których się odwołują, np. Google, YouTube czy serwisy społecznościowe jak Facebook, Twitter i inne.
  3. Najogólniej możemy podzielić Cookies na dwa typy plików:
   • cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika;
   • cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  4. W normalnej sytuacji stosowane Cookies są bezpieczne dla użytkownika. Przy prawidłowym ich stosowaniu nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu (jest ograniczony) oraz przypisaną wartość (klucz).
  5. Pliki cookies nie gromadzą żadnych danych osobowych, w tym nazwisk i adresów e-mail.
  6. Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeśli użytkownik nie wyłącza możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z różnych witryn, oznacza to w praktyce, ze wyraża zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze.
  7. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
  8. Sposoby opisujące wyłączenie lub zmianę ustawień dla najpopularniejszych przeglądarek internetowych:
   1. Google Chrome - domyślne ustawienia przeglądarki Google Chrome zezwalają na przechowywanie cookies. Aby zmienić ustawienia należy:
    • kliknąć w menu "Ustawienia Google Chrome" i wybrać opcję "Ustawienia";
    • kliknąć w "Pokaż ustawienia zaawansowane" na dole strony;
    • wybrać opcję "Ustawienia treści" w opcjach "Prywatność";
    • wybrać żądane ustawienia;
    • aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w "Zarządzaj wyjątkami" i wybrać własne ustawienia dla witryn;
    • aby zatwierdzić zmiany należy kliknąć w przycisk "Gotowe".
   2. Microsoft Internet Explorer - Domyślne ustawienia przeglądarki Microsoft Internet Explorer zezwalają na przechowywanie plików cookies, ale blokują pliki, które mogą pochodzić z serwisów niestosujących polityki prywatności. Aby zmienić ustawienia należy:
    • kliknąć w menu "Narzędzia" i wybrać "Opcje Internetowe";
    • wybrać zakładkę "Prywatność";
    • za pomocą suwaka określić żądany poziom ustawień (najwyższy blokuje cookies całkowicie, najniższy zezwala na przechowywanie wszystkich cookies).
   3. Mozilla Firefox - domyślne ustawienia przeglądarki Mozilla Firefox zezwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy:
    • kliknąć w menu "Narzędzia" (w innych wersjach: kliknąć przycisk "Firefox") i wybrać "Opcje";
    • następnie wybrać zakładkę "Prywatność" i zaznaczyć żądane ustawienia;
    • aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w "Wyjątki" i wybrać własne ustawienia dla witryn;
    • zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku "OK".
   4. Opera - domyślne ustawienia przeglądarki Opera zezwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy:
    • kliknąć w "Preferencje", wybrać opcję "Zaawansowane", a następnie "Ciasteczka";
    • zaznaczyć żądane ustawienia;
    • aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy wejść na wybraną stronę internetową, kliknąć na niej prawym przyciskiem myszy, wybrać polecenie "Preferencje dla witryn" i przejść do karty "Ciasteczka" a następnie wprowadzić pożądane ustawienia;
    • zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku "OK".
   5. Safari - domyślne ustawienia przeglądarki Safari zezwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy:
    • w menu "Safari" wybrać opcję "Preferencje";
    • kliknąć ikonę "Prywatność";
    • zaznaczyć żądane ustawienia;
    • aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w "Szczegóły" i wybrać własne ustawienia dla witryn.
  9. Jeżeli Użytkownik zdecyduje się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, będzie nadal możliwe korzystanie z treści i usług udostępnianych w naszych witrynach, jednak Użytkownik za każdym razem korzystając z naszych witryn będzie musiał od nowa wprowadzać wszystkie informacje niezbdędne do realizacji usługi.
  10. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
kurs busa